كلمات اغنية سبحان گنجى – A Jazz for My Country

آنچه از ارتش همراه به جا مانده سپاه آه است

آنچه از ارتش همراه به جا مانده سپاه آه است

زندگی کوتاه است

پشمتان را بزنید

پشمتان را بزنید

پشمتان را بزنید

پشمتان را بزنید

پشمتان را بزنید

پشمتان را بزنید

پشمتان را بزنید

پشمتان را بزنید

پشمتان را بزنید

پشمتان را بزنید

پشمتان را بزنید

پشمتان را بزنید


التعليقات


اغاني مشابهة