مساحة إعلانية

كلمات اغنية شاب نصرو – Hala Machi Kima Hak

كلمات اغنية شاب نصرو – Hala Machi Kima Hak مكتوبة

Ya l'aventure fawatha m3ak, kont makoui walgalb bghak

Kont mkouli tayah fi hwak

Ovictime m3ak ntya

Goltili sta39al goltlak ana 3a9al, ta3arfini ra9ba wrajal

Yak ntya l7ob llawal

Obla bik ma3andi danya

LA LA LA MACHI KIMA HAK SA3AFTAK CH7AL, BASSIF 3LYA

LA LA LA MACHI KIMA HAK SA3AFTAK CH7AL, BAZZAF 3LYA

BASSIF 3LYA

Goltili mana9bal 7atta sa7ab, omanni yana matzid tsa7ab

Goltlak sa7a ndir lwajab

Goulili win tal3a bya

Goltili 3andak tgabar, ola m3a wa7dakhra tahdar

Goltlik ntti3 had laama

Sa7a natmach wanghamad 3aynya

LA LA LA MACHI KIMA HAK SA3AFTAK CH7AL, BAZZAF 3LYA

LA LA LA MACHI KIMA HAK SA3AFTAK CH7AL, BAZZAF 3LYA

BASSIF 3LYA

Goltili nabghi ta7wass, nabghi lhamma oles endroits classe

Goltlak sa7a ma fiha bass

3lik nakhsar ga3 chahrya

Goltili man darwakt jahazni, man kol 7aja ghalya tachrili

Golt lak sa7a wah ya 3omri

Njik nakhttob wanjib waldya

LA LA LA MACHI KIMA HAK SA3AFTAK CH7AL, BAZZAF 3LYA

LA LA LA MACHI KIMA HAK SA3AFTAK CH7AL, BAZZAF 3LYA

BAZZAF 3LYA

Kijat lassa7 rawa7t nakhttob, wsalt lbabha ana ntabttab

7assit galbi manni harab

Ma 3ajbatnich lwad3ya

Galat li chta jabak lahna, goltalha kima tfahamna

Galat li ghir thanna

Sayé kamlat lmasra7ya

LA LA LA MACHI KIMA HAK SA3AFTAK CH7AL, BAZZAF 3LYA

LA LA LA MACHI KIMA HAK SA3AFTAK BAZAF, BAZZAF 3LYA

BASSIF 3LYA

Goltili mana9bal 7atta sa7ab, omanni yana matzid tsa7ab

Goltlak sa7a ndir lwajab

Goulili win tal3a bya

Goltili 3andak tgabar, ola m3a wa7dakhra tahdar

Goltlik ntti3 had laama

Sa7a natmach wanghamad 3aynya

LA LA LA MACHI KIMA HAK SA3AFTAK CH7AL, BAZZAF 3LYA

LA LA LA MACHI KIMA HAK SA3AFTAK CH7AL, BAZZAF 3LYA

BAZZAF 3LYA


التعليقات


اغاني مشابهة