مساحة إعلانية

كلمات اغنية علي غزالة – لحظة

كلمات اغنية علي غزالة – لحظة مكتوبة

Verse 1 (20 Bars)

3al 16 3le t3arfit .... 7abbeto bso8or sena

w emma 2a rasa t5abbit .... w t2ella hal shab mesh 7aydemla

3esho a7la la7zat .... 7atta ldi2a ma y2affuwa

ma t7eb t2affe wla la7za .... t5af la7zat ma ykaffuwa

dallo sawa senten .... lshab y7ebba w hye t7ebbo

y3l2o marra w marten .... w ba3da aktar yet2arbo

w 3al l18 .... mar7alet madresta 2at3it

bas 5attat yet2adamla .... weslit 3al bet nsadmit

brisele menno .... maktub fiya netrok badde

ana b7eb benet 8er .... w kazzib battal badde

ma 3erif shu e7ke .... be3tezir menik sem7ine

bnafes lw2t ba3rif .... badele ma kente 5entine

kif w wen?! .... w ktiir as2ila tdur brasa

to3od bel ared tebke .... lesh hek ken asasa

huwe mabsut .... hala2 akeed hye hek mfkra

hye 3am btmut .... w t2ul lal kel 3emelne 3ebra

bwe2i3 alim 3el2ane .... bzenzene 2esye

zyede 3a alba 3el2ane ....5ayfe rfi2eta 5eyne

ma32ule hye lbenet .... nazrata w hamseta a3la

fat7it arit 3and emmo .... (3idak bel janne a7laa)

Verse 2 (24 Bars)

We23it bel ared .... 3al sadme 8ebit 3an lwa3e

bas fe2it da2 talifona .... fi elik risele sma3e

ana b7ebik .... sad2e ma fine et5alla

lsaratan 3abba jesme .... w b7obik albe tmalla

3erfit lossa kella .... 5awfo 3laya hek 3emil

leh ya rabbe hek 3mlt .... kif lmarad 7emil

w lesh ele hal emti7en .... w 3erif fi mesh 7a enja7

3al beke lshefeto 2bele .... hala2 sawa 7a nerba7

3abteto w beseto .... faj2a 5tafa men 2eddema

ken 7elem .... badda yetla3 bi a7lema

tdalla neyme bel mazhar .... bas 3yuna mfat7a

3a amal tshufo marra tenye .... law bas la lam7a

sarit l3ishe zyede 3laya .... la2enna men elt lmot

w 3al 7ale li wesltla .... bkel maken tesma3 sot

do3fit w nharit .... tkammil 7ayeta ma badda

7bub ta3ate a5dit .... bas tet5eyalo ken badda

jesma ma t2abbal .... 7emma 3am tenteshir bjesma

nkabbit bel mestashfa .... ma badda la bayya wla emma

bada yeh huwe .... mesh wa3ada ydallo 7adda

hyeha bel mastashfa ....lesh w3doudo manno adda

w b3da bi layle .... eddem 3yuna shefeto

faj2a shaddit 3a ejraye .... emit rakdet 3abteto

2altlo 5edne ma3ak .... sad2ne balek 7amut

we23it bel 2ared sar5ulo .... (bentak 3al janne 7atfout)


التعليقات


اغاني مشابهة