مساحة إعلانية

كلمات اغنية KPV 14.5mm – EXODUS

كلمات اغنية KPV 14.5mm – EXODUS مكتوبة

Ahuh

Yeah

Bin nyab sbaE kharjin rhymat nazlin Ela rass l'qraE

Koun ma l'esprit d'l'partage maghatshoufnish f l'hiphop

Hatit hejri bin five.O fuckit l'pow pow

Lah yEmiha pig ydouq haqd l'barrio (Ahooo)

DmouE kaynezlo f mdad

Swel l'werqa raha hdak

Matbqash tEarbet bzzf mtbouEa f dahrek shkoun li hwak

Katsnani nlouh track

Huh

Tsna ktabti jenna o ay Adam mtroud mnha

Shafouni kanrappi mafahmo walo koulshi tzera

Fash koulshi nferna ytoub Ela Rap li htadna

Qadarna l'culture o madernahash biE o shra

Kamlin teyho stylowat fash Eerfouni weld Sla

Droppit sem foq l'beat bla cannabis

Mn l'hofra l qimat l'jabal o tlaqt l'parachute

Rwippa d'insta sont des parasites

Virus l'underground dayz diro les bavettes

Shouf l'fouq ola shouf l'taht shouf hdak matlqa ta shi had

Difference rah principe mamEa hta courant shad ded

Baqi kanEad qtout khalito dar l'Ears

MaEjebnish Endkom l'fouqi

Kayban ghanrjeE taht l'Ard (for real)

Katb hadshi toul o Eard

Swel l'hayt at least jito face o majitoush pile

Kifash ngol hadra zwena o ana charb ghoraf d l'wil

Rasm tableau west Eaqli shayfo bouhdi f Akher d'liil

Maghankmelsh

L'khouliya li taht Eayni hkat l'part l'akher

Eaqli mn kawkab akher Rap baqi mstaqer

B'sbab dlam o wlad l'qhab bqit nktb mn dak nhar (Ayayayayayayay)

West l'fake gang kan fake one

Ja l'youma bash ykharbaq shi tkharbiqa fake shit

Wakha kanrappi m'calmé f'rassk kandir sdaE

Fhal l'qraqb d gnawa hadshi rah kaysraaaaE


التعليقات


اغاني مشابهة